Match!

Utrudniony dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do funduszy unijnych

Published on Apr 30, 2006
· DOI :10.33141/PO.2006.04.07
Renata Gabryszak1
Estimated H-index: 1
Abstract
  • References (2)
  • Citations (3)
References2
Newest
2 Citations
2 Citations
Cited By3
Newest
#1Łukasz WściubiakH-Index: 1
Celem niniejszego opracowania jest ocena stopnia wykorzystania dotacji z funduszy unijnych jako instrumentu finansowania dzialalno ś ci innowacyjnej malych i ś rednich przedsi e biorstw sektora wysokiej technologii w Polsce oraz identyfikacja barier ograniczaj ą cych mo z liwo ś ci tych przedsi e biorstw w ubieganiu si e o ś rodki unijne. W artykule postawiono hipotez e , i z pozyskiwane przez male i ś rednie przedsi e biorstwa wysokiej technologii w Polsce ś rodki z funduszy unijnych slu zą fin...
1 Citations
4 CitationsSource