Match!

E. Weiss: Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011

Published on Jan 1, 2011
Jozef Polačko1
Estimated H-index: 1
Abstract
  • References (0)
  • Citations (15)
References0
Newest
Cited By15
Newest
#1Marek Świstak (Jagiellonian University)H-Index: 1
Source
#1Marek MatejunH-Index: 6
21 Citations
Source
#1Łukasz WściubiakH-Index: 1
Celem niniejszego opracowania jest ocena stopnia wykorzystania dotacji z funduszy unijnych jako instrumentu finansowania dzialalno ś ci innowacyjnej malych i ś rednich przedsi e biorstw sektora wysokiej technologii w Polsce oraz identyfikacja barier ograniczaj ą cych mo z liwo ś ci tych przedsi e biorstw w ubieganiu si e o ś rodki unijne. W artykule postawiono hipotez e , i z pozyskiwane przez male i ś rednie przedsi e biorstwa wysokiej technologii w Polsce ś rodki z funduszy unijnych slu zą fin...
1 Citations
Celem artykulu jest wyjaśnienie sposobu wykorzystania funduszy strukturalnych UE przez przedsiebiorstwa z wojewodztwa lodzkiego i ocena ich wplywu na gospodarke regionu, ktory nie nalezy do gospodarczej czolowki w Europie i w Polsce.
1 CitationsSource
#1Marta KluzekH-Index: 1
3 Citations