Match!

Fundusze ze środków Unii Europejskiej jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim

Published on May 31, 2007
· DOI :10.33141/PO.2007.05.06
Barbara Grzybowska3
Estimated H-index: 3
,
Małgorzata Juchniewicz4
Estimated H-index: 4
Abstract
  • References (4)
  • Citations (4)
References4
Newest
1 CitationsSource
#1Renata GabryszakH-Index: 1
3 CitationsSource
10 Citations
#1Hanna MizgajskaH-Index: 1
45 Citations
Cited By4
Newest
#1Łukasz WściubiakH-Index: 1
Celem niniejszego opracowania jest ocena stopnia wykorzystania dotacji z funduszy unijnych jako instrumentu finansowania dzialalno ś ci innowacyjnej malych i ś rednich przedsi e biorstw sektora wysokiej technologii w Polsce oraz identyfikacja barier ograniczaj ą cych mo z liwo ś ci tych przedsi e biorstw w ubieganiu si e o ś rodki unijne. W artykule postawiono hipotez e , i z pozyskiwane przez male i ś rednie przedsi e biorstwa wysokiej technologii w Polsce ś rodki z funduszy unijnych slu zą fin...
1 Citations
#1Barbara GrzybowskaH-Index: 1
1 Citations