Match!

Rola funduszy unijnych w finansowaniu działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce

Published on Jan 1, 2014
Łukasz Wściubiak1
Estimated H-index: 1
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ocena stopnia wykorzystania dotacji z funduszy unijnych jako instrumentu finansowania dzialalno ś ci innowacyjnej malych i ś rednich przedsi e biorstw sektora wysokiej technologii w Polsce oraz identyfikacja barier ograniczaj ą cych mo z liwo ś ci tych przedsi e biorstw w ubieganiu si e o ś rodki unijne. W artykule postawiono hipotez e , i z pozyskiwane przez male i ś rednie przedsi e biorstwa wysokiej technologii w Polsce ś rodki z funduszy unijnych slu zą finansowaniu przedsi e wzi ec innowacyjnych, za ś podstawow ą barier ą ograniczaj ą c ą mo z liwo ś ci pozyskiwania tych ś rodkow s ą nadmiernie sformalizowane i nieprzyjazne dla przedsi e biorcow procedury aplikacyjne. Wyniki bada n wlasnych autora, przeprowadzonych w 2012 r. na celowo dobranej probie 50 malych i ś rednich przedsi e biorstw z sektora wysokiej technologii, tylko cz eś ciowo potwierdzily weryfikowan ą hipotez e , gdy z pozyskiwane przez przedsi e biorstwa ś rodki z funduszy UE w do śc ograniczonym zakresie s ą wykorzystywane na cele bezpo ś rednio zwi ą zane z prowadzon ą dzialalno ś ci ą innowacyjn ą . Autor wskazuje tak z e na konieczno śc pilnego rozwi ą zania kwestii barier, na ktore napotykaj ą przedsi e biorstwa ubiegaj ą ce si e o wsparcie w postaci dotacji z funduszy unijnych.
  • References (5)
  • Citations (1)
References5
Newest
#1Jozef PolačkoH-Index: 1
15 Citations
4 Citations
#1Renata GabryszakH-Index: 1
3 Citations
#1Hans Sjögren (Linköping University)H-Index: 9
#2Marcus Zackrisson (Office of Science and Technology)H-Index: 1
The pecking order theory states that firms choose financing in the following order: internal finance-debt-equity. However, most of the research has been conducted on larger (publicly-listed) firms. This article presents a unique empirical material on the financing of high technology small firms (HTSFs) in Linkoping, Sweden and Santa Clara County, USA. The data reveals how firms are financed and their preferences for different financial sources. Whilst traditional financial theory and pecking ord...
30 CitationsSource
#1Marek MartinH-Index: 1
4 Citations
Cited By1
Newest